Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş..'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı KVK Kanunu'nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

6698 sayılı KVK Kanunu'nun 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş.’ye aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir.

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı KVK Kanunu'nun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

     f) 6698 sayılı KVK Kanunu'nun (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

5.İlgili Kişinin Başvuru Usul Ve Esasları

Kanunun 13’üncü maddesi, başvurunun “yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle” yapılacağını öngörmüştür. Kanunun 13’üncü maddesinin 1. Fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletilebileceği düzenlenmiştir. Cevap vermeden önce kimlik doğrulama hakkımız saklıdır. Bu kapsamda yukarıda yöntemler aracılığı ile yazılı dilekçe veya başvuru formu aracılığı ile başvurular kabul edilir.

Yazılı olarak yapılacak başvurular, gerekli belgeler eklenerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Fetih Mah. Mahir Sokak No:5/101 Karatay/KONYA adresine verilir.

E-posta yoluyla yapılacak başvurular [email protected] e-posta adresine iletilir.

KEP yoluyla yapılacak başvurular  [email protected] KEP adresine iletilir.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

Başvurularda Veri Sahibinin;

a) Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Ünvanı : İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş

Telefonu: +90 0332 355 0 355

Vergi Dairesi: SELÇUK

Vergi Numarası: 478 006 8599

Adresi: FETİH MH MAHİR SOKAK NO:5 KONYA / TÜRKİYE

Mail: [email protected]

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR